Algemene voorwaarden Indiveo

1. Algemeen

Deze overeenkomst is van toepassing op de dienst die Indiveo levert. Door de dienst te gebruiken, gaat u met deze overeenkomst akkoord. Omdat de diensten kunnen veranderen, kan deze overeenkomst ook veranderen. De meest recente overeenkomst is van toepassing. Deze voorwaarden gelden ook voor nieuwe functies van Indiveo.

2. Offerte en overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door afnemer van een offerte of aanbieding. Eenmaal tot stand gekomen overeenkomsten kunnen niet tussentijds door de afnemer worden opgezegd, tenzij de afnemer een gepaste vergoeding betaalt.

De door Indiveo in de offerte of aanbieding opgenomen, of anderszins door Indiveo kenbaar gemaakte leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, maar streeftermijnen waaraan afnemer geen rechten kan ontlenen.

Afnemer garandeert dat:

   • Medewerking zal verlenen die nodig is voor de uitvoering, zoals het aanleveren van content;
   • Het geven van input en het inzetten van medewerkers;
   • Volledig en actueel materiaal levert dat geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, in overeenstemming is met de wet en door aanlevering geen geheimhoudingsplicht wordt geschonden;
   • Dat zij in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst aan alle toepasselijke wet- en regelgeving voldoet.

Indiveo neemt in de offerte of aanbieding het product en/of de diensten op die worden geleverd. Als Indiveo op verzoek van afnemer meer werk verricht, is er sprake van meerwerk dat in rekening wordt gebracht tegen de geldende uurtarieven van Indiveo.

Offertes zijn na dagtekening 90 dagen geldig.

3. Betaling en levering

Levering door Indiveo geschiedt tegen de in de door afnemer tijdig aanvaarde offerte of aanbieding vermelde prijzen en tarieven.

Indiveo factureert bij aanvang van de werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien een betalingstermijn wordt overschreden, is Indiveo bevoegd haar verplichtingen jegens afnemer op te schorten, is afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en worden alle vorderingen op afnemer onmiddellijk opeisbaar. In dat geval is afnemer vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente verschuldigd en komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die Indiveo moet maken ter incasso van haar vordering voor rekening van afnemer.

4. Klachten en aansprakelijkheid

Indien afnemer van mening is dat Indiveo op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, dient afnemer Indiveo daarvan binnen acht kalenderdagen na constatering daarvan op te hoogte te stellen. Afnemer dient duidelijk en gespecificeerd aan te geven wat naar haar mening de tekortkoming inhoudt, en Indiveo een redelijke termijn te gunnen om deze alsnog na te komen.

In geval van een door Indiveo gegrond bevonden klacht is Indiveo slechts gehouden tot herstel van de desbetreffende tekortkoming.

Het indienen van een klacht schort de verplichtingen van afnemer die voortvloeien uit de overeenkomst niet op.

Bij fouten en/of gebreken in een opgeleverd product gaat de aansprakelijkheid van Indiveo niet verder dan hetgeen is uiteengezet in artikel 4 lid E.

Indien Indiveo aansprakelijk kan worden gehouden voor schade wegens een toerekenbare tekortkoming of anderszins, is Indiveo uitsluitend aansprakelijk voor de volgende schade:

  1. de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
  2. de redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
  3. de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Indiveo afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid van Indiveo beperkt tot het aan Indiveo voor de desbetreffende werkzaamheden en/of producten waar de schade uit voortvloeit betaalde bedrag exclusief omzetbelasting en, als de werkzaamheden een langere looptijd hebben, tot maximaal het bedrag exclusief omzetbelasting dat afnemer betaalde in het kalenderjaar waarin de schadeoorzaak zich voordeed. 

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande is de aansprakelijkheid van Indiveo voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van klanten, afnemers en/of opdrachtgevers van afnemers, schade aan of verloren gaan van gegevens, onjuistheid, onvolledigheid of niet actueel zijn van aan afnemer geleverde gegevens, schade verband houdende met het gebruik van door afnemer aan Indiveo voorgeschreven of aangeleverde zaken, materialen of vervoersmiddelen van derden, schade verband houdende met het handelen en/of nalaten van door Indiveo ingeschakelde derden en schade verband houdende met de inschakeling van door afnemer aan Indiveo voorgeschreven toeleveranciers te allen tijde uitgesloten.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is altijd dat afnemer binnen de in lid A van dit artikel genoemde termijn heeft geklaagd bij Indiveo. 

Afnemer vrijwaart Indiveo voor aanspraken van derden.

Indien sprake is van een tekortkoming van Indiveo die niet aan haar is toe te rekenen krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, heeft afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst noch op enige vorm van schadevergoeding, ook niet krachtens artikel 4B. Dit geldt onder meer – maar niet uitsluitend – in geval van bedrijfsstoringen bij Indiveo of door haar ingeschakelde externe partijen, ziekteverzuim van werknemers van Indiveo, storingen in de levering van energie en (data)netwerken, tekortkomingen van hulppersonen en iedere (overige) verhindering van externe partijen waardoor de overeenkomst door Indiveo niet (geheel of gedeeltelijk) kan worden nagekomen. Indien zich een dergelijke situatie voordoet, treedt Indiveo in overleg met afnemer en doet zij er alles aan zo snel mogelijk tot nakoming van de overeenkomst over te gaan.

Indiveo is met zorg samengesteld en is bedoeld voor informatieve doeleinden, maar vervangt niet de adviezen van zorgverleners.

Indiveo vraagt de hurende partij de inhoud van de Divi’s op onjuistheden te controleren.

5. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op door Indiveo ontwikkelde en geleverde producten en andere werken waaronder software (hierna gezamenlijk: ‘de Werken’), berusten en blijven berusten bij Indiveo.

Zonder schriftelijke toestemming van Indiveo is het niet toegestaan de Werken te verveelvoudigen en/of te publiceren op andere (publieke)websites. 

Indien afnemer een gebruikslicentie van Indiveo verkrijgt op een Werk, geldt dat deze exclusief en niet overdraagbaar is en bij het einde van de overeenkomst automatisch komt te vervallen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Het is afnemer niet toegestaan tot verwijdering of wijziging over te gaan van enige aanduiding omtrent merken, handelsnamen, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten in door Indiveo geleverde Werken, noch om de Werken op enige wijze te ‘reverse-engineeren’.

Indiveo biedt de mogelijkheid tot het gebruik van Divi-weblinks. Deze URLs verwijzen direct naar een Divi en zijn uitsluitend bedoeld voor het gebruik binnen de patiëntenportalen van het Elektronische Patiënten Dossier van de eigen organisatie. Gebruik van Divi-weblinks voor presentatie van de Divi’s op publieke websites (.nl) en/of op de publieke website(s) van de eigen organisatie is niet toegestaan.

6. Duur en beëindiging overeenkomst

Een overeenkomst is voor onbepaalde tijd en is maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van drie maanden.

Indiveo is gerechtigd om nakoming van enige verplichting jegens afnemer op te schorten, zolang afnemer niet heeft voldaan aan een (betalings-) verplichting jegens Indiveo, uit welke rechtsverhouding dan ook.

Indiveo heeft het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn, met onmiddellijke ingang en zonder aan afnemer enige vergoeding verschuldigd te zijn, schriftelijk naar haar keuze te ontbinden dan wel op te zeggen, indien:

 1. Afnemer na daartoe door Indiveo in gebreke te zijn gesteld en haar een redelijke mogelijkheid is geboden om alsnog haar verplichtingen na te komen, enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, tenzij een dergelijk niet-nakomen niet van zodanige aard is dat dit een onmiddellijke beëindiging in redelijkheid kan rechtvaardigen en tenzij afnemer reeds zonder ingebrekestelling in verzuim is, zoals ten aanzien van haar betalingsverplichtingen;
 2. Ten aanzien van afnemer faillissement of surseance van betaling is aangevraagd of een onderhands akkoord met schuldeisers wordt gesloten;
 3. De onderneming van afnemer wordt ontbonden, geliquideerd of stilgelegd;
 4. Executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel deel van het vermogen van afnemer;

Na het eindigen van de overeenkomst vervalt het recht om de Werken te gebruiken.